සහතික කිරීම්

169 SVHC

169 එස්.වී.එච්.සී.

3000 HOURS UVA TEST

පැය 3000 UVA පරීක්ෂණය

ANTI CHLORINE TEST

ක්ලෝරීන් විරෝධී පරීක්ෂණය

ANTI MILDEW TEST

කෝණාකාර විරෝධී පරීක්ෂණය

CE CERTIFICATE

CE සහතිකය

Flammability Test & burning behaviour

ගිනි අවුලුවන පරීක්ෂණය සහ දැවෙන හැසිරීම

LABOSPORT TEST

ලැබොස්පෝට් පරීක්ෂණය

Lead test

ඊයම් පරීක්ෂණය

Wear resisting test 50,000 times

ප්‍රතිරෝධක පරීක්ෂණය 50,000 වාරයක් පළඳින්න