කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

MAIN-WORKSHOP-1

ප්‍රධාන වැඩමුළුව

5m-x-150m-PU-COATING-MACHINES-2

5m x 150m PU ආලේපන යන්ත්‍ර

RAW-MATERIAL-STORAGE-3

අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම

EXTRUSION-MACHINES-4

නිස්සාරණ යන්ත්‍ර

IMPORTED-TUFTING-MACHINES-5

ආනයනය කරන ලද ටෆ්ටිං යන්ත්‍ර

TWISTING-MACHINES-6

ඇඹරුම් යන්ත

BULK-STORAGE-7

තොග ගබඩා කිරීම

DIY-WORKSHOP-8

ඩයි වැඩමුළුව

PROFESSIONAL-LOAD-&-DELIVERY-9

වෘත්තීය පැටවීම සහ භාරදීම