සැප්තැම්බර් 2012 SPOGA සම්පූර්ණ සාර්ථකත්වයක් පෙන්නුම් කරයි

2012 දී ජර්මනියේ I වන අංශය කොලෝන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, කඳවුරු උපකරණ සහ උද්‍යාන විද්‍යාත්මක ප්‍රදර්ශනය, ගැණුම්කරුවන්ගේ සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ රටවල් හා ප්‍රදේශ සමඟ මුහුණට මුහුණලා ගැඹුරු සන්නිවේදනය සහ අවබෝධය ලබා ගැනීම අපගේ අනාගත ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් වේ. යුරෝපයේ සහ විවේක උද්‍යාන වෙළඳපොලේ.

news (1)
news (2)
news (3)

තැපැල් කාලය: මාර්තු -16-2021