සුරතල් සතුන් ස්ථාපනය කිරීම

SYSTURF සුරතල් තණකොළ යනු පාරජම්බුල, ඇඳුම්-ප්‍රතිරෝධී සහ බැක්ටීරියාස්ථිතික වේ.

සුරතල් සතුන්ගේ කැබැල්ලක් සුරතල් සතුන්ට සෙල්ලම් කිරීමට සුවපහසු හා ප්‍රසන්න වාතාවරණයක් ලබා දෙන අතර ඔවුන්ගේ අයිතිකරුවන්ට උසස් ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දෙයි.