හරිත ස්ථාපනයන් තැබීම

 

ඔබේ මිදුලේ හෝ පහසුකම්වල හරිතයන් තබන්න, ඕනෑම වේලාවක ඔබේ කෙටි දුර ධාවන තරඟය පුහුණු වීමට ඔබට අවස්ථාව ලැබේ. අපි පිටිපස්සේ ඇති කොළ පාටට පමණක් සීමා නොවෙමු, ඔබට ඉඩක් ඇති තාක් කල් අපට ලස්සන කොළ පැහැයක් රිසිකරණය කළ හැකිය. ඔබේ සිහිනය හරිත පැහැයක් ගැනීම සඳහා අපි ඔබට පුද්ගලික ඇණවුමක් ලබා දෙන්නෙමු. සමූහයා, රථවාහන තදබදය සහ සමාජ වියදම් නොමැතිව ඔබට පැය කිහිපයක් විනෝදාස්වාදය භුක්ති විඳිය හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය තාක් කල් පුහුණු වන්න.